എന്റെ ആല്‍ബത്തിലെ ചില ഏടുകള്‍..

സൂര്യാസ്തമയം… പ്രക്രിതിയുടെ അത്ഭുതപ്രതിഭാസങ്ങളിലൊന്ന്.

റീഫ്-മാല്‍ ദുബായി…

ഗ്രാന്റ് സിനി സിറ്റി ദുബായി…

നോയിഡ ഫ്ലവര്‍ ഷോയില്‍ നിന്ന്..

നോയിഡ ഫ്ലവര്‍ ഷോയില്‍ നിന്ന്..

ഇതെന്റെ വീടിന്റ്റെ മുറ്റത്തെ…

ഇതും..

….. മഞ്ഞുതുള്ളി

5 thoughts on “എന്റെ ആല്‍ബത്തിലെ ചില ഏടുകള്‍..”

  1. ഈ ഫോട്ടോസ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാന്‍ എന്തു ബുദ്ധിമുട്ടാ. അങ്ങനെ ഇതും അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തു. … മഞ്ഞുതുള്ളി

  2. ഈ മനൊഹര ചിത്രങള്‍ കണുമ്പൊള്‍ ….എനിക്കും പൊസ്റ്റ് ചെയ്യാന്‍ തൊന്നുന്നു…..നന്നയിട്ടുന്ടേ….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s