സാന്ത്വനം

എന്നും ഒരു സ്വാന്ത്വനത്തിനു വേണ്ടി ഞാന്‍ കൊതിച്ചിരുന്നു…
പക്ഷേ ക്രൂരമായ വിധി എന്നെ എന്നു അതില്‍ നിന്നും അകത്തി നിര്‍ത്തിയിരുന്നു….

One thought on “സാന്ത്വനം”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s