മനസ്സിന്റെ ഭാരം

മനസ്സിന്റെ ഭാരം താങ്ങാന്‍ പറ്റാത്തതാകുന്നു.

4 thoughts on “മനസ്സിന്റെ ഭാരം”

  1. മനസ്സിനിത്ര ഭാരമുള്ളതുകൊണ്ടു മാത്രമാണ് ദൈവം എല്ലാം തന്നിട്ടും മനുഷ്യന് ചിറകു തരാത്തത്.ഇത്ര ഭാ‍രവുമായി എങ്ങനെ പറക്കും !:)

  2. മനസ്സിന്റെ ഭാരമകറ്റാന്പലതുണ്ടു വഴികള്ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സ്വീകരിച്ചൂടെ

  3. ഒരു പാട്ടു ഓര്‍‌മ്മ വരുന്നു..പുലരി പൂ മഞു തുള്ളിയില്‍ പ്രപഞ്ചം പ്രതിഫലിച്ചു ..ഭാരം താങാനരുതാതെ..അങിനെ വല്ലതും ആണൊ?qw_er_ty

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s