ജയിക്കാനായ്…

വെളുത്ത പ്രാവിന്റെ ചിറകടികള്‍ കേള്‍ക്കാന്‍ തുടങ്ങി..
ഒന്നല്ല ഒരായിരം പ്രാവുകള്‍…

ഒന്നിച്ച് ഒരു വിജയചിഹ്നത്തിന്റെ രൂപത്തില്‍..
പറന്ന് പറന്ന് പൊങ്ങുന്നു…

നാലു ദിക്കില്‍ നിന്നും കയ്യടികള്‍..
പൂക്കള്‍ വര്‍ഷിക്കുന്നു…

നമ്മളൊന്നാണ്…ഒന്നിച്ചു മാത്രം..
ജയിക്കാന്‍ പിറന്നവര്‍…
നമ്മള്‍ ഇന്ത്യക്കാര്‍…

4 thoughts on “ജയിക്കാനായ്…”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s