ഒരു ചെറിയ തണുപ്പുകാലത്തിന്റെ ഓര്‍മ്മക്ക്


The design by Nature
Originally uploaded by Rameshng

മസ്സൂരിയില്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് സ്വന്തമായ ഒരു വൈകുന്നേരത്ത് മാല്‍ റോഡില്‍ നിന്നുള്ള ഒരു ദൃശ്യം. ഡെല്‍ഹിയിലെ ചൂടില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ഞാനും പാറൂട്ടിയും എത്തിപ്പെട്ട് മറക്കാനാവാത്ത ചില ദിവസങ്ങളില്‍. അന്ന് നടന്ന് നടന്ന് കാലുകഴച്ചു. മസ്സൂരിയില്‍ പ്രധാനമായ ഒരു റോഡ് ആണ് മാല്‍ റോഡ്. അത് മാത്രമേ ഉള്ളു. പിന്നെ അതിന്റെ ചുറ്റി കറങ്ങി വരുന്ന ക്യാമല്‍ റോഡ്. ക്യാമല്‍ റോഡിലൂടെ ഹിമാലയം കാണാന്‍ ഞങ്ങള്‍ ഒരു റിക്ഷ പിടിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ, മേഘങ്ങളോട് എനിക്ക് ആദ്യമായി ദേഷ്യം തോന്നി. നല്ല കട്ടമേഘങ്ങള്‍ ഹിമാലയത്തിന്റെ ഗാംഭീര്യതയെ ഞങ്ങളില്‍ നിന്ന് മറച്ചു. പക്ഷേ, എല്ലാത്തിലുമുപരി എല്ലാ തിരക്കില്‍ നിന്നും വിട്ട് 2009 ലെ ഈസ്റ്ററിന്റെ ദിനവും അതിന്റെ രണ്ടു ദിവസങ്ങളും ഞങ്ങള്‍ നന്നായി ആസ്വദിച്ചു.

2 thoughts on “ഒരു ചെറിയ തണുപ്പുകാലത്തിന്റെ ഓര്‍മ്മക്ക്”

  1. മസ്സൂരിയില്‍ പ്രധാനമായ ഒരു റോഡ് ആണ് മാല്‍ റോഡ്. അത് മാത്രമേ ഉള്ളു
    പിന്നെയുള്ളത് നിങ്ങളും എന്നാലും ഇത് എവിടാണ്

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s