ചെറായി ബീച്ചിലേക്കൊരു യാത്ര..


Suset at Cherai beach 1
Originally uploaded by Rameshng

സൂര്യാസ്തമനം കാണാൻ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഒരു നല്ല കടപ്പുറമാണ് ചെറായി കടപ്പറം. ഇത്തവണ വിഷുവിന്റെ തലേ ദിവസം എല്ലാവരും കൂടി എന്നു വച്ചാൽ ഞാൻ, പാറൂസ്, പൊന്നൂസ് , അമ്മ, പിന്നെ എല്ലാ അമ്മാവൻ, അമ്മായി പിള്ളേരുകൾ അങ്ങിനെ എല്ലാവരും കൂടി ഒരു പത്തു പതിനഞ്ചെണ്ണം. അടിച്ചുപൊളിച്ച് ഒരു ട്രാവലറും എടുത്ത് അങ്ങിനെ.. പൊന്നൂസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് കടൽ കാണുന്നത്. എല്ലാവരും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂർ അടിച്ചുപൊളിച്ചു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s