വിഷു…2011


Vishu katta
Originally uploaded by Rameshng

ഇത്തവണയും വിഷു നാട്ടിലായിരുന്നു. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ തവണപോലെ അധികം പടക്കം ഇത്തവണ പൊട്ടിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ടും അധികം കാശും ചിലവാക്കിയില്ല, പടക്കത്തിന്. പക്ഷേ, എല്ലാ വിഷുവിന്റേയും പോലെ കണികണ്ടു, അമ്മായിമാർ കാലത്ത് തന്നെ വിഷു കട്ടയും മാങ്ങാക്കറിയും ഉണ്ടാക്കി. ഈ വിഷുകട്ട തിന്നുക എന്നു പറഞ്ഞാൽ ഒരു പണിയാ.. ഒരു ടേസ്റ്റുമില്ലാത്ത് ഒരു ഐറ്റമാണ്. പിന്നെ ഉച്ചക്ക് നല്ല അടിപൊളി സദ്യ. എല്ലാവരും ഇലയിട്ട് ചമ്രം പടിഞ്ഞിരുന്ന് ഊണ് കഴിച്ചു. പിന്നെ ഉച്ചക്ക് ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്ന പടക്കവും പൊട്ടിച്ച് അയലക്കത്തൊക്കെ ഇങ്ങിനെ കറങ്ങി നടന്നു.. 2011 ലെ വിഷു അങ്ങിനെ തീർന്നു. പൊന്നൂസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വിഷു,.. രണ്ട് വിഷുവിനും പൊന്നൂസ് നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് പൊന്നൂസിനേയും കൂട്ടിയുള്ള നാട്ടിലേക്കുള്ള മൂന്നാമത്തെ യാത്രയുമാണ്. റോഡ് വഴി, നാട്ടിലേക്ക് ബാംഗളൂരിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടാമത്തെ യാത്രയും..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s