എന്റെ ഏകാന്തതകൾ മോഷണം പോയി


Awaiting the rain
Originally uploaded by Rameshng

എനിക്ക് അൽപ നേരം ഒറ്റക്ക് നടക്കാൻ കൊതിയാകുന്നു. ഒറ്റക്ക് നടക്കാൻ ഞാൻ മറന്നു പോയി. എന്റെ ഏകാന്തതകൾ ആരോക്കെയോ ചേർന്ന് മോഷ്ടിച്ചു. ഞാൻ ഒറ്റക്ക് നടന്നിരുന്ന വീഥികളും, പുഴയോരങ്ങളും, കടൽത്തീരങ്ങളും എവിടെ. ജീവിതത്തിന്റെ ആകാംക്ഷകളും, ആശങ്കകളും, സ്വപ്നങ്ങളും എന്റെ ചുറ്റും എപ്പോഴും നിൽക്കുന്നു. അവർ എന്നെ ഒറ്റക്ക് നടക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. എന്നോട് പോലും സംസാരിക്കാതെ അല്പ നേരം മാറിയിരിക്കാൻ കൊതിയാകുന്നു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s