ഒരിക്കൽക്കൂടി ലാൽബാഗ് ഫ്ലവർഷോ


buddist temple replica with flowers at Lalbagh flowershow January 2012 1617
Originally uploaded by Rameshng

ഈ വർഷം ഒരിക്കൽക്കൂടി ലാൽബാഗ് ഫ്ലവർഷോയിലേക്ക് .. പടം പിടുത്തം കമ്പം കൂടി നിൽക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഇത്തവണയും ഒരു പാട് നല്ല ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.. ഇത്തവണ പ്രധാന ആകർഷണം, ബുദ്ധക്ഷേത്രമാണ്. ബുദ്ധക്ഷേത്രവും, ബുദ്ധപ്രതിമയും ലാൽബാഗിലെ ഗ്ലാസ് ഹൗസിന്റെ നടുത്തളത്തിൽ. വശത്ത് ഒരു പൂച്ചട്ടിയിൽ നിന്ന് ഒഴുകുന്ന പൂക്കളുടെ ഒരു ദൃശ്യം. ആകെ മൊത്തം പൂക്കളുടെ പ്രദർശനം ഇത്തവണ കുറവായിരുന്നു. എന്നാലും എന്നത്തേയും പോലെ ഒരു നല്ല ഫ്ലവർഷോ..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s