കിഴുന്ന കടപ്പുറത്ത് ഒരു സായാഹ്നം..


Sunset at Kizhunna beach, Kannur
Originally uploaded by Rameshng

15-ജനുവരി-2012
കണ്ണൂരിലെ യാത്രയിലെ രണ്ടാം ദിവസം.. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സായാഹ്നം. പാറുവുമൊന്നിച്ച് സൂര്യാസ്തമനം കണ്ട് ഒരു പാട് നേരമിരുന്നു. കണ്ണൂരിലെ കല്യാണവീട്ടിലെ തിരക്കെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം ആളൊഴിഞ്ഞ കടപ്പുറത്ത്, സൂര്യൻ പതുക്കെ ചക്രവാളത്ത് മറയുന്നത് നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ, ജീവിതത്തിലെ മറക്കാവാനാവാത്ത ഒരു സായാഹ്നമായി അത് മാറുകയായിരുന്നു..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s