വിമാനങ്ങളിലൂടെയുള്ള യാത്ര


The touching point from Mumbai Airport
Originally uploaded by Rameshng

രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് നാലു മെട്രോ സിറ്റികൾ കറങ്ങിയുള്ള ഒരു തിരക്കുള്ള ഒഫീഷ്യൽ യാത്ര. ഒന്നിടവിട്ടിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിലുടെയുള്ള വിമാനയാത്രകൾ. പല കാലാവസ്ഥകൾ. ഇതാണ് 2012 ജൂൺ മാസത്തിന്റെ ബാക്കിപത്രം.
ആദ്യം മുംബൈ നഗരത്തിന്റെ ഉഷ്ണമുള്ള ചൂട്, പിന്നീട് ഡെൽഹിയിലെ വരണ്ട ചൂട്. ഡെൽഹിയിലെ ചൂടും തണുപ്പും എന്നും എനിക്കൊരു ഗൃഹാതുരത്വമുള്ള ഒന്നാണ്. ഡെൽഹിയിലെ ചൂടിനു ഒരു അഗ്നിയുടെ അടുത്തു നിൽകുന്ന പ്രതീതി തരുന്ന ചൂടാണ്. പിന്നീട് കൊൽക്കത്തയിലെ ചാറ്റൽ മഴയിലുടെയുള്ള നടത്തം. തിരക്കുള്ള മാർക്കറ്റുകൾ. അവസാനം ചെന്നൈയിലേക്ക്.. ഉഷ്ണത്തോടെയുള്ള ചൂടിന്റെ വരവേല്പ് വീണ്ടും. തിരിച്ച് ബാംഗളൂർ എത്തിയപ്പോൾ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞു.
ദൈവം ബാംഗളൂരിന്റെ ഒരു ഉദ്യാനനഗരിയായിത്തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു നല്ല യാത്രയായിരുന്നു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s