മറ്റൊരു ദീപാവലി കൂടി


Diwali Fire crackers 1
Originally uploaded by Rameshng

ഒരു ദീപാവലി കൂടി കടന്നു പോയി. ഇത്തവണ ദീപാവലിക്ക് ആഘോഷങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നു. നാട്ടിൽ നിന്നും യാത്ര കഴിഞ്ഞ് എത്തിയതേ ഉള്ളൂ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s