വേവലാതികൾ


Mullankuzhi
Originally uploaded by Rameshng

തിരക്കിലും അവൻ ഒറ്റക്കായിരുന്നു.
എല്ലാവരും ചിരിക്കുകയായിരുന്നു..
അവനും ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു..
അകത്ത് കരഞ്ഞു കൊണ്ട് ,..

പുറത്ത് നല്ല മഴ കാറും കോളുമായിരുന്നു
അവന്റെ മനസ്സിലും
മുന്നോട്ടുള്ള വഴിയെക്കുറിച്ച്
അവന്റെ മനസ്സ് വേവലാതിപ്പെട്ടിരുന്നു.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s