വേവലാതികൾ


Mullankuzhi
Originally uploaded by Rameshng

തിരക്കിലും അവൻ ഒറ്റക്കായിരുന്നു.
എല്ലാവരും ചിരിക്കുകയായിരുന്നു..
അവനും ചിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു..
അകത്ത് കരഞ്ഞു കൊണ്ട് ,..

പുറത്ത് നല്ല മഴ കാറും കോളുമായിരുന്നു
അവന്റെ മനസ്സിലും
മുന്നോട്ടുള്ള വഴിയെക്കുറിച്ച്
അവന്റെ മനസ്സ് വേവലാതിപ്പെട്ടിരുന്നു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s