എനിക്കു തോന്നുന്നു..

അറിഞ്ഞു കൊണ്ട് വിദ്യയും വിവരവും മറച്ചു വയ്ക്കുന്നവരെ ഞാന്‍ വെറുക്കുന്നു.
അവരില്‍ നിന്നും ദൂരെ മാറിപ്പോകാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

എല്ലാം അറിവുള്ളവനായി ആരും ജനിക്കുന്നില്ല.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s